Balancing Your Investments

Uw vermogen is veel meer dan een cijfer. Het beheer ervan verdient de onvoorwaardelijke aandacht, de specifieke knowhow en ervaring van LG Partners. Gericht op een substantieel en realistisch rendement beleggen wij, Leo Lueb & Geert Vinken, met LG Partners ons eigen vermogen en dat van u op precies dezelfde manier. Gepassioneerd en afgewogen. Wij geloven in ‘balans in beleggen’. Daarom richten we ons op maximale spreiding. We investeren niet alleen in aandelen, maar ook in staatsobligaties, grondstoffen en goud. Die balans in risicospreiding levert de beste kans op een langdurig solide rendement.

Waarom LG Partners?

Onze aanpak rust op drie fundamentele bouwstenen.

Internationale Beleggingservaring

Samen hebben we ruim 40 jaar internationale beleggingservaring opgedaan bij bekende ‘global players’: internationale banken, pensioenfondsen en …

Lees Meer
Partnership Filosofie

Omdat we geloven in onze beleggingsaanpak, beleggen we ons eigen vermogen via LG Partners: ‘we eat our own cooking’. We beleggen op basis van …

Lees Meer
Unieke Beleggingsmethode

Balans in Beleggen staat centraal in onze beleggingsaanpak. Het is voor ons essentieel niet alle eieren in één mandje te hebben, maar onze risico’s zorgvuldig te spreiden. Dus …

Lees Meer

Leo Lueb

Leo (1963) heeft in 1988 zijn studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Daarna heeft hij ruim 10 jaar bij Deutsche Bank in Amsterdam en Frankfurt gewerkt. Vervolgens was hij 10 jaar actief bij Pensioenfonds PGGM en 3 jaar bij Bridgewater Associates (een internationale vermogensbeheerder in de VS).

Geert Vinken

Geert (1966) heeft eind 1991 zijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Hij werkte achtereenvolgens 7 jaar bij Deutsche Bank in Amsterdam en Frankfurt en daarna 10 jaar bij Barclays Capital in London. Sinds 2009 is hij vooral actief als ondernemer en investeerder.

LG Partners Binck Bank Login

Persoonlijke Portefeuille

Als u belegt bij LG Partners kunt u via Binck Bank toegang krijgen tot ons portefeuillesysteem. Hier kunt u met uw gebruikersnaam en wachtwoord uw portefeuille, met uw posities, transacties en diverse overzichten real-time inzien.

Log In

Organisatie

Het bestuur van LG Partners B.V. ligt in de handen van gemotiveerde en ervaren directeur-aandeelhouders: Leo Lueb en Geert Vinken. Zowel Leo Lueb als Geert Vinken zijn via hun eigen onderneming voor 50% eigenaar van LG Partners. De bestuurders hebben gecombineerd meer dan 40 jaar ervaring in de financiële sector, in variërende en relevante functies.

LG Partners hecht waarde aan een goede governance-structuur. Het bestuur opereert daarom op basis van heldere afspraken en een duidelijke taakverdeling. Leo fungeert daarbij als Chief Investment Officer (CIO), en Geert als Chief Operating Officer (COO). De taken zijn ook vanuit die opzet verdeeld. LG Partners ziet erop toe dat eventuele nevenfuncties beperkt in aantal zijn en dat zij niet op gespannen voet staan met de beleggingsactiviteiten en -belangen van LG Partners en haar cliënten.

Ook het beloningsbeleid van LG Partners is er op gericht om de belangen van cliënten en medewerkers zo veel mogelijk gelijk te schakelen; daarom hanteren we geen variabele of prestatie-gerelateerde beloningen.

Om de aspiraties van LG Partners als professionele, transparante en efficiënte organisatie te waarborgen, is voor bovenstaande taakverdeling een heldere en uitvoerige interne controlestructuur vastgelegd. Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en om zorg te dragen voor de noodzakelijke ‘checks & balances’ werkt LG Partners samen met een zorgvuldig geselecteerde groep professionele partners: BinckBank N.V., Charco & Dique en Mazars.

Volgens de Europese regelgeving inzake de markten financiële instrumenten (MIFID II) is een beleggingsonderneming verplicht haar klanten te informeren over haar beleid omtrent “best execution”. LG Partners heeft ervoor gekozen een partnership aan te gaan met BinckBank als full-servicebank. Daarmee worden alle orders via BinckBank uitgevoerd.

LG Partners heeft in dat kader vastgesteld dat BinckBank beschikt over een adequaat beleid op het gebied van best-execution. Meer specifiek heeft LG Partners vastgesteld dat BinckBank alle redelijke maatregelen heeft genomen om het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen, rekening houdend met de prijs van de financiële instrumenten, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten.

LG Partners evalueert jaarlijks de partij die haar orders uitvoert. Dat doen we middels een persoonlijk evaluatiegesprek. Daarnaast levert BinckBank jaarlijks een evaluatie van haar best-execution service op, die wij ook gebruiken bij de totale beoordeling van de dienstverlening.

Het best execution beleid van BinckBank vindt u hier.

LG Partners heeft een vergunning als beleggingsonderneming verkregen van de AFM, de Autoriteit Financiële Marken. Diezelfde AFM houdt toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners en de wijze waarop zij de wet en regels naleven, zodat consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Daarnaast staat LG Partners onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB).

In 2015 hebben een aantal brancheorganisaties gezamenlijk de ‘Handreiking Beleggingsbeleid Particuliere Cliënten’ en een bijbehorende ‘Consumentenbrief’ gepubliceerd. De vragen in de Consumentenbrief stellen de consument in staat zich een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming te vormen. De AFM vindt dat een positieve ontwikkeling en onderschrijft zowel de handreiking en het uitbrengen van de Consumentenbrief. LG Partners geeft in bijgaand document antwoord op de vragen uit die Consumentenbrief, zodat geïnteresseerden zich een transparant en volledig beeld kunnen vormen over ons beleggingsbeleid en zich een oordeel kunnen vormen of dat voor hen passend is.

Verder zijn we aangesloten bij het financiële klachteninstituut KiFiD en hebben we ons gecommitteerd uitspraken van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden.

We willen te allen tijde (blijven) voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en hebben onze organisatie en processen in het najaar van 2017 aangepast aan de eisen van MiFiDII. Onderdeel van die aanpassing is o.a. het feit dat we bepaalde telefoongesprekken met klanten en tegenpartijen opnemen.

LG Partners handelt overeenkomstig het provisie verbod (168a Bgfo) de regels, zoals omschreven in art 12 en 13 van VO 2017/593. Zij ontvangt geen research, waarvoor niet direct betaald wordt, behoudens kleine, niet geldelijke provisies, zoals onderstaand beschreven. Het ontvangen van relatiegeschenken, voor zover dat bedragen van €100,- niet te boven gaat is mogelijk.

LG Partners mag alleen onder voorwaarden kleine niet-geldelijke provisies ontvangen van of verstrekken aan derden (cf Artikel 12, 3e lid, gedelegeerde uitvoeringsrichtlijn 2017/593). Dit betreft kleine, niet-geldelijke provisies die betrekking hebben op algemene informatie over een financieel instrument of beleggingsdienst, promotiemateriaal met betrekking tot een emissie, algemene rapporten over de economie of bedrijfsresultaten, het deelnemen aan congressen, seminars of andere trainingen over de kenmerken van een specifiek financieel instrument of specifieke beleggingsdienst (inclusief een redelijk bedrag aan eten en drinken tijdens een congres, seminar of andere training). Andere niet-geldelijke provisies worden niet ontvangen of verstrekt.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG regelt de rechten en plichten van bedrijven en hun relaties inzake de behandeling van gegevens.

LG Partners voldoet aan de eisen van deze nieuwe regelgeving. We hebben ons beleid uitgebreid beschreven in het Privacy Beleid 2018.

LG Partners verzamelt alleen gegevens over bestaande cliënten en partijen die aangegeven hebben met ons een vermogensbeheerrelatie aan te willen gaan. De gegevens die we als organisatie over deze partijen hebben, hebben we direct van hen ontvangen, dan wel uit publiek beschikbare bronnen gehaald. Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk voor een zorgvuldige uitoefening van onze dienstverlening, met inachtneming van de wettelijke zorgplicht en binnen de wettelijke kaders zoals die voor LG Partners als vermogensbeheerder van toepassing zijn.

Deze gegevens zijn we wettelijk verplicht te inventariseren en vast te leggen dan wel zijn voor ons noodzakelijk voor een zorgvuldige uitoefening van onze dienstverlening. We delen deze gegevens alléén met derden als dat noodzakelijk is voor die zorgvuldige dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. We verkopen geen data aan derde partijen en gebruiken gegevens ook zelf niet voor geautomatiseerde of collectieve analyses.

Eventuele klachten inzake privacy kunnen middels de bestaande klachtenprocedure van LG Partners aanhangig gemaakt worden. Bij onenigheid over afhandeling van eventuele klachten kunnen deze worden geëscaleerd naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem Contact Op